لیلی نام دیگر آزادی است

عکس نقاشی جالب و فانتزی

لیلی نام دیگر آزادی است دنیا که شروع شد زنجیر نداشت. خدا دنیا را بی زنجیر آفرید. آدم بود که زنجیر را ساخت. شیطان کمکش کرد.   دل زنجیر شد؛ عشق زنجیر شد؛ دنیا پر از زنجیر شد؛ و آدم ها همـه دیوانـه زنجیری. خدا دنیای بی زنجیر می خواست. نام دنیای بی زنجیر اما بهشت است.   امتحان آدم همین جا بود. دست های شیطان از زنجیر پر بود. خدا گفت: زنجیرت را پاره کن. شاید نام زنجیر تو عشق است. یک نفر زنجیرهایش را پاره کرد. نامش را مجنون گذاشتند. مجنـو ن امـا نـه دیوانه بود و نه زنجیری. این نام را شیطان بر او گذاشـت.  شـیطان آدم را در زنجیر می خواست .   لیلی مجنون را بی زنجیر می خواست. لیلی می دانست خدا چـه مـی خواهـد . لیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش را پـاره کنـد.  لیلـی زنجیـر نبـود. لیلـی نمی خواست زنجیر باشد. لیلی ماند؛ زیرا لیلی نام دیگر آزادی است.

عرفان نظرآهاری

/ 0 نظر / 71 بازدید