آیا میدانید...

عکس طنز و خنده دار

آیا میدانیدچگونه نسل انسان بعد از حضرت آدم زیاد شد؟

حضرت حواء هفتاد شکم زایمان کرد و در هر مرتبه پسر و دختری به دنیا آورد تا اینکه خداوند شیث را به او عنایت فرمود و در این شکم با شیث دختری نبود ، و تمام دختران و پسران حضرت آدم (قبل از به دنیا آمدن شیث) بدون اینکه در بین انها ازدواجی صورت گیرد از دنیا رفتند. بعد از شیث ، یافث بود که او نیز تنها به دنیا آمد و دختری با او نبود. چون شیث و یافث بحدّ رشد رسیدند خداوند دو حوریه به نامهای نزله و منزله از بهشت برای پسران حضرت آدم فرستاد و به آدم امر فرمود تا یکی از آنها را با شیث و دیگری را با یافث تزویج کند. از آنها فرزندانی دختر و پسر به دنیا آمد ، پس پسران و دختران آنها که دختر عمو و پسر عمو بودند ازدواج نموده و نسل بشر ادامه یافت .

(این مطلب در ردّ شایعه ازدواج پسران و دختران آدم که خواهر و برادر بودند نیز هست!)

منبع :( آیا میدانید؟) نوشته رضا جاهد

/ 0 نظر / 74 بازدید