تخته گاز نرو !

عکس ماشین طنز

ماشین ات که جوش می آورد ..؛

حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی !

وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .

خودت هم همینطوری...

وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !

بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو...

وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان...

 

/ 2 نظر / 60 بازدید
علی

تا جبهه میگیریم ، موجی میشویم..... [لبخند][گل]

ماتیلدا

[گل][گل][گل]